Over Het Educatie Centrum


Missie 

Leren is te leren

Het Educatie Centrum heeft als doelstelling om een duurzame leerontwikkeling en leerattitude tot stand te brengen. Het is daarbij belangrijk dat je begrijpt hoe je leert. Leren is daarmee een bewust en actief proces. Je krijgt grip op en kunt uitvoering geven aan je leerdoelen waardoor je optimaler komt tot ontwikkeling.


Visie

Het Educatie Centrum wil kinderen en jongeren vaardigheden bieden om te komen tot leren en duurzaam ontwikkelen. Deze vaardigheden zorgen voor zelfstandig kennis kunnen verwerven. De leerling kan zelf kennis eigen maken en het eigen leren organiseren en wanneer nodig bijsturen. Dit sluit aan bij het volgen van onderwijs. Het accent bij het leren ligt dan op het bevorderen van zelfregulerend leergedrag. Hier is niet een pasklare methode voor te hanteren. We maken gebruik van leertips en leerstrategieën en hulpmiddelen zoals huiswerkplanners. 


We willen vooral een omgeving zijn waar het leren een betekenis krijgt en waar de leerling actief bezig is en bewust wordt van kennis, vaardigheden en leerstrategieën en waarbij ondersteuning wordt geboden bij het leerproces. Het bewust worden wat, hoe en waarom je leert.  Hierbij ben je bezig met wie je zelf bent - welke interesses heb je, wanneer ervaar je weerstand, wanneer gaat het leren lekker?


Het leerproces staat centraal. Welke doelen wil of moet je bereiken en waar sta je nu? 

•    Wat leerlingen in de praktijk nodig hebben om goed te kunnen leren.
•    Hoe zij regie kunnen krijgen over hun eigen leerproces, eigenaarschap ontwikkelen.
•    Hoe zij steeds beter kunnen worden in leren.


Voor een optimaal leerproces zijn twee belangrijke elementen aan te wijzen.


De leeromgeving van Het Educatie Centrum

Het is de bedoeling dat de locatie zorgt dat het leren optimaal ondersteund wordt.  Het voedt als het ware, het ondersteunt en stimuleert het leergedrag. Dit wordt gedaan door tijd, ruimte, materialen en middelen. Deze dragen bij aan veiligheid en verbinding waardoor, naast individuele aandacht en beschikbaarheid, ontwikkeling van kennis en vaardigheden mogelijk wordt. 


De leercoaches van Het Educatie Centrum

De leercoaches zijn degene die op locatie de leerling ondersteunen – met wie en van wie de leerling leert. Zij zullen in de begeleiding onder andere gericht zich op motiveren, inspireren en verrijken en versterken daarmee het leerproces. Zij zijn degene die een relatie aangaan met de leerling en zorgen voor verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden.  Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerling zichzelf zodanig kan coachen dat de leercoach overbodig is geworden.

Naast de omgeving en de leercoaches zijn er belangrijke elementen waar aandacht besteed wordt bij het leerproces van de leerling. Bij het maken van huiswerk, het leren voor toetsen of de voorbereiding voor een examen geldt dat er onderliggende leerprincipes van kracht zijn: zelfregulatie (in interactie met omgeving zelfstandig doelen en handelen (bij)sturen), metacognitie (vermogen bewust na te kunnen denken over eigen denkproces; het denken over denken) en leerstrategieën (algemene / cognitieve kennis en vaardigheden, organisatie en motivatie, en verwerkingsstrategieën).


De omgeving, de leercoach en de leerling zorgen samen voor het bereiken van resultaten:

•    Focus om op te gaan in het leren en doortastend te zijn;
•    Gebruik maken van bronnen en leerstrategieën om tot leren te kunnen komen;
•    Strategie inzetten - bewust zijn van sterke en zwakke kanten en het leren plannen, monitoren en evalueren;
•    Te leren door, van en met anderen.