Diagnostiek

Puzzelstukjes

Soms heb je als ouders, leerkracht of school de behoefte om meer inzicht te krijgen in het functioneren van je kind of leerling. Bijvoorbeeld omdat je vragen hebt over diens intelligentieniveau en schoolprestaties, omdat het kind niet lekker in zijn of haar vel zit, of omdat je bepaalde leer-, of gedragsproblemen wilt uitsluiten. Bij Het Educatie Centrum kan op verschillende gebieden psychodiagnostisch onderzoek worden gedaan. 

* Algemeen intelligentieonderzoek (voor kinderen en jongvolwassenen tussen de 2½ en 25 jaar bij wie er vragen zijn over het intelligentieniveau of over het intelligentieprofiel).

Het Educatie Centrum gebruikt voor dit onderzoek de WISC-V. Dit is de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Als het kind jonger is dan 6 jaar gebruiken wij de WPPSI-III. Als het gaat om jongeren ouder dan 16 wordt er gebruik gemaakt van de WAIS-IV.

Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Bij intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende delen van het functioneren gekeken. Het geeft een beeld van de sterke kanten van jouw kind en laat ook zien met welke vaardigheden je kind misschien meer moeite heeft. 

De kosten voor een algemeen intelligentieonderzoek zijn €595,-

* Sociaal-emotioneel onderzoek (voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar bij wie er zorgen zijn over het sociaal-emotioneel functioneren).

Onderzoek naar de sociaal- emotionele ontwikkeling kan nodig zijn als er vermoedens zijn dat deze anders, of niet-leeftijdsadequaat verloopt. De oorzaken van problemen in de sociaal- emotionele ontwikkeling kunnen in het kind zelf liggen (door aanleg of erfelijke factoren). Maar problemen kunnen ook veroorzaakt worden door factoren binnen het gezin (scheiding van ouders, ziekte van een kind of ouder), of de omgeving waarin het kind opgroeit (buurt, klas, leraar, onderwijssysteem).

Door middel van vragenlijsten en gesprekken wordt er meer zicht gekregen op het zelfbeeld, zelfvertrouwen en sociaal cognitieve vaardigheden.

De kosten van een sociaal-emotioneel onderzoek zijn afhankelijk van de vraagstelling.

* Particulier dyslexie onderzoek (voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs).

Bij het Het Educatie Centrum kan een particulier dyslexie onderzoek worden aangevraagd. (Wij hebben helaas geen mogelijkheid voor onderzoek en behandeling binnen de vergoedingsregeling).

Voordat je je kind aanmeldt voor een particulier onderzoek, raden wij aan contact op te nemen met onze orthopedagoog. Zij gaat na of er voldoende reden is voor een vermoeden van dyslexie. Als dit vermoeden klopt, wordt bekeken of het nodig is een volledig onderzoek te doen (inclusief intelligentietest) of dat er een verkort onderzoek plaats kan vinden.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van dyslexie, krijgt je kind een dyslexieverklaring en heeft hij/zij recht op een aantal dispenserende maatregelen en compenserende middelen op school (bijvoorbeeld extra tijd en vergroot lettertype bij toetsen).

Soms kunnen kinderen zo goed compenseren (bijv. door een hoge intelligentie) dat er niet of nauwelijks leesproblemen zijn (geen D- en E-scores), maar wel spellingproblemen. Het is ook mogelijk een diagnose dyslexie te stellen op grond van alleen spellingproblemen.

Een volledig dyslexieonderzoek kost € 795,-. Een intelligentieonderzoek maakt hier deel van uit.
Soms is er al (een nog geldig) intelligentieonderzoek. Dan kan er een dyslexieonderzoek plaatsvinden voor € 495,-

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over diagnostiek door Het Educatie Centrum.